На основу члана 19.  Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ -

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ*

 

(општеобразовни предмети-уџбеници ће се користити у настави од школске  2019/2020. године)

 

 

Уџбеници за наставу на српском језику

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

„ЕДУКА“

 

 

Читанка и граматикауџбенички комплет за  први разред гимназија и средњих стручних школа

 

Ана Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић,

Душка Кликовац,

Љиљана Николић

 

 

650-02-427/2018-03 од 11.03.2019.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

 

Читанка за први разред средње  школе

 

Босиљка  Милић

Катарина Вучић

 

650-02-424/2018-03 од 15.03.2019.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

 

Српски језик - уџбеник за 1 разред средње школе

 

Милка Николић Јелене Петковић Јелене Братић.

 

 

650-02-425/2018-03 од 04.04.2019.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Енглески језик (IMPROVING ENGLISH 1) уџбенички комплет

за први разред гимназије и средњих стручних школа

 

Катарина Ковачевић,

Гордана Марковић

 

650-02-418/2018-03 од 07.02.2019.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКE“

 

Руски језик уџбеник и радна свеска за први разред гимназије и средње стручне школе

 

Биљана  Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вулевић

 

650-02-415/2018-03 од 13.02.2019.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Немачки језик (MITTENDRIN) уџбенички комплет

за први разред гимназије и средње стручне школе (пета година учења)

 

Немања Влајковић

 

 

650-02-407/2018-03 од 07.02.2019.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Латински језик за први разред гимназије

 

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

 

650-02-416/2018-03 од 28.02.2019.

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Назив издавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Географија уџбеник за први  разред гимназије

 

Љиљана Гавриловић,Душан Гавриловић,Снежана Ђурђић

 

650-02-413/2018-03 од 11.03.2019.

 

НОВИ ЛОГОС

 

Географија 1, уџбеник за први разред гимназије

 

 

Дејан Шабић,

Рајко Галић,

Снежана Вујадиновић

 

650-02-363/2018-03 од 01.03.2019.

 

 

 

 

ФИЗИКА

 

Назив издавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

 

Физика - за први  разред гимназије

 

Милан О. Распоповић

 

650-02-411/2018-03 од  27.03.2019.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

 

 

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије

 

 

Бранислав Цветковић

Милан О. Распоповић

 

 

650-02-412/2018-03 од

27.03.2019.

 

 

 

 

ХЕМИЈА

 

Назив издавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

НОВИ ЛОГОС

 

Хемијаза први разред гимназије свих смерова

 

 

Татјана Недељковић

 

611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Музичка култура

за  први разред гимназије

 

Соња Маринковић

 

650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

 

 

* За предмете за које нису одобрени нови уџбеници, у складу са чл. 46. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18), уџбеници који су одобрени остају у употреби до промене плана и програма наставе и учења, односно до одобравања  уџбеника усклађеног са новим планом  и програмом наставе и учења.

 

 

 

ДОПУНA КАТАЛОГА УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 9/16)

 

 

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

(општеобразовни предметиза други,трећи и четврти разред)

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

 

Focus 1уџбеник за први и други разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

 

Patricia Reilly

Marta Uminska

Bartosz Michalowski

Rod Fricker

 

650-02-01051/2016-06 oд 03.03.2017.

 

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

 

Focus 2уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Bartosz Michalowski

 

 

650-02-01050/2016-06

од 22.02.2017.

 

„EDUCATIONAL CENTRE“

 

ОUTCOMES INTERMEDIATE,

енглески језик, уџбеник и радна свеска за први и други разред гимназије и средње стручне школе (пета и шеста година учења)

 

 

Hugh Dellar

Andrew Walkley

 

650-02-00163/2017-03 од 08.02.2018.

 

„OXFORD CENTAR“

 

ON Screen 2 за 2. разред гимназије и средње школе

 

Virginia Evans

Jenny Dooley

 

650-02-180/2017-03 од 05.03.2018.

 

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

 

Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Bartosz Michalowski

 

650-02-01052/2016-06 од 03.03.2017.

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Географија Србије

 

Милка Бубало-Живковић,

Бојан Ђерчан,

Даринка Максимовић

 

 

650-02-00167/2017-03 од 12.03.2018.

 

 

                                                                                            

ФИЗИКА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

 

Физика 2– уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средњих медицинских школа

 

Милан Распоповић,

Татјана Бобић

 

650-02-388/2018-03 од 28.03.2019.

 

 

 

ПСИХОЛОГИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

„ЕДУКА“

 

Психологија за 2. раз. гимназије и 2 и 3 раз. подручја рада економија, право и админис.

 

 

Зоран Павловић,

Оливер Тошковић,

Ана Алтарас Димитријевић,

Зорана Јолић Марјановић

 

650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

„НОВИ ЛОГОС“

 

Музичка култура 2, за други разред гимназија, природно-математичког смера и општег типа

 

 

Александра Паладин

 

650-02-199/2017-03 од 09.02.2018.

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

„OXFORD CENTAR“

 

ON Screen 3 за 3. разред гимназије и средње школе

 

 

Virginia Evans

Jenny Dooley

 

 

650-02-181/2017-03

од 05.03.2018.

 

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

 

Focus 2уџбеник за први разред гимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Bartosz Michalowski

 

 

650-02-01050/2016-06

од 22.02.2017.

 

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

 

Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Bartosz Michalowski

 

650-02-01052/2016-06 од 03.03.2017.

 

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

 

Focus 4 уџбеникза трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

BeataTtrapnell

Bartosz Michalowski

 

 

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

 

,,Educational Centre“

 

 

 

 

ESPRESSO RAGAZZI 2 уџбеник и радна свеска за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе (трећа и четврта година учења) и први и други разред гимназије и средње стручне школе (пета и шеста година учења)

Италијански језик

 

 

EuridiceОrlandino

Maria Bali

Giovanna Rizzo

 

 

650-02-00165/2017-03 од 19.01.2018.

 

,,Educational Centre''

 

ESPRESSO RAGAZZI 3 уџбеник и радна свеска за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе (седма и осма година учења) Италијански језик

 

 

EuridiceОrlandino

Maria Bali

Luciana Ziglio

 

 

650-02-00166/2017-03 од 19.01.2018.

 

,,Educational Centre''

 

Outcomes Upper Intermediate, за трећи разред гимназије, 11 година учења

 

 

650-01-00327/2018-03 од 07.12.2018.

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

„ЕДУКА“

 

Психологија за 2. раз. гимназије и 2 и 3 раз. подручја рада економија, право и админис.

 

 

Зоран Павловић,

Оливер Тошковић,

Ана Алтарас Димитријевић,

Зорана Јолић Марјановић

 

650-02-349/2018-03 од 18.03.2019.

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења

министра

 

 

„ЕДУКА“

 

Читанка, српски језик и књижевност за 4 разред гимназија и средње стручних школа и Српски језик за 4 разред гимназија и средњих стручних школа

 

 

Оливера Радуловић

Јелена Журић

Др Јелена Ангеловски 

Душка Кликовац

 

650-02-00198/2018-03 од 05.06.2018.

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

„OXFORD CENTAR“

 

ON Screen 4 за 4. разред гимназије и средње школе

 

 

Virginia Evans

Jenny Dooley

 

650-02-184/2017-03 од 05.03.2018.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

QUOI DE NEUF? За 4. разред гимназије, осма година учења

Сунчица Бошковић Клос

Тамара Деспотовић Ћурчић

Светлана Маринковић

650-02-179/2017-03 од 14.03.2018.

,,АКРОНОЛО“

д.о.о.

Focus 4 уџбеникза трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

 

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

BeataTtrapnell

Bartosz Michalowski

 

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

 

,,АКРОНОЛО“д.о.о.

Focus 5 уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay

Vaughan Jones

Monica Berlis

Heather Jones

Daniel Brayshaw

Dean Russell

Tomasz Siuta

BeataTrapnell

650-02-01049/2016-03 од 22.02.2017.

 

,,Educational Centre“

ESPRESSO RAGAZZI 2 уџбеник и радна свеска за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе (трећа и четврта година учења) и први и други разред гимназије и средње стручне школе (пета и шеста година учења)

Италијански језик

EuridiceОrlandino

Maria Bali

Giovanna Rizzo

 

650-02-00165/2017-03 од 19.01.2018.

 

 

,,Educational Centre''

ESPRESSO RAGAZZI 3 уџбеник и радна свеска за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе (седма и осма година учења) Италијански језик

 

 

EuridiceОrlandino

Maria Bali

Luciana Ziglio

 

 

650-02-00166/2017-03 од 19.01.2018.

 

„OXFORD CENTAR“

 

On Screen C1, за 4. разред филолошке гимназије

 

Virginia Evans  Jenny Dooley

 

650-02-182/2017-03 од 14.03.2018.

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

„KLETT“

 

Биологија за4. разред гимназије природно-математичког смера

 

 

Биљана Стојковић

Јасмина Шинжар Секулић 

 

 

650-02-206/2017-03

од 23.03.2018.

 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

 

 

Филозофија за 4. разред гимназије и средњих стручних школа

 

Дејан Пејовић

 

 

650-02-443/2018-03

од 02.04.2019.

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

 

 

Музичка култура за 4. разред гимназије друштвено-језичког смера

 

Соња Маринковић 

 

 

650-02-224/2017-03

од 23.03.2018.

 

 

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

(стручни предмети)

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Физика –уџбеник са збирком задатака и приручником ѕа лабораторијске вежбе за први разред средњих медицинских школа

 

Милан Распоповић

Татјана Бобић

Бигдан Пушара

 

650-02-168/2017-03 од 12.03.2018.

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Статистика -збирка задатака за трећи и четврти разред средњих стручних школа

 

 

Јасна Солдић

Милан Вукосављевић

Бојана Милићевић

 

650-02-170/2017-03 од 17.04.2018.

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Статистика -збирка задатака за трећи и четврти разред средњих стручних школа

 

 

Јасна Солдић

Милан Вукосављевић

Бојана Милићевић

 

650-02-170/2017-03 од 17.04.2018.

 

 

 

УЏБЕНИЦИ  НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

БУГАРСКИ ЈЕЗИК

ПРВИ РАЗРЕД

 

Називиздавача

 

Назив уџбеника или другог наставног средства

 

 

 

Име/имена аутора

 

Број и датум решења министра

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

 

Историја за први разред гимназије свих смерова – превод на бугарски језик

 

 

Татјана Катић,

Душан Илијин

 

650-02-288/2018-03 од 26.09.2018.

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

 

Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе-превод на бугарски језик

 

 

Нада Шербан

Мирко Цвијан

Радиша Јанчић

 

 

650-02-149/2017-03

од 22.12.2017.

 

 

Број: 650-02-234/2019-03                                                                              МИНИСТАР

У Београду, 04.04.2019.године                                                                Младен Шарчевић